آموزش زبان گرجی – درس 3 – آموزش کلمات پر کاربرد

آموزش زبان گرجی درس سوم به درس سوم از مجموعه آموزش زبان گرجی برای نوآموزان خوش آمدید. بعد از آشنایی

ادامه مطلب

آموزش زبان گرجی – درس 2 – تمرین و یادگیری خط گرجی

آموزش زبان گرجی بخش دوم به درس دوم از مجموعه آموزش زبان گرجی برای نوآموزان خوش آمدید. متن های زیر

ادامه مطلب

آموزش زبان گرجی- درس 1 -آشنایی با الفبای گرجی

به درس اول از مجموعه آموزش زبان گرجی برای نوآموزان خوش آمدید. نیاکو قصد دارد با آموزش زبان گرجی به

ادامه مطلب