بار همراه مسافر داراي نرخ مشخص تعرفه

گمرکي است و از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده ) 18 درصد( معاف است. هزينه خدمات

گمرکي حدود 2/ 0 درصد بوده و نبايد از 50 لاري ) 25 هزار تومان( کمتر و 2000 لاري) 400 هزار تومان( بيشتر باشد.

واردات به گرجستان و صادرات از اين کشور مستلزم داشتن مجوز است. همچنين واردات

برخي کالاهاي خاص نياز به کسب مجوز از دولت اين کشور دارد. دريافت مجوز 1 و پروانه 2

از وزارت توسعه اقتصادي گرجستان توسط شرکتهاي تجاري و سرماي هگذاري ثبت شده

در اين کشور و همچنين افراد امکان پذير است. همچنين مجوزهاي صادر شده در خارج

از کشور بر اساس موافقت نام ههاي دو جانبه و همچنين موافقت نامه بين المللي نيز ممکن

است مورد پذيرش دولت قرار گيرد.

بر اساس اصلاحات قانون مجوز و پروانه در ژوئن 2005 تعداد مجوزها از 909 به 159

مورد کاهش يافته و روند صدور مجوز و پروانه آسانتر نيز شده و تنها با مراجعه به يک اداره

صدور مجوز و پروانه انجام م يگيرد. بر اساس قانون، براي صدور مجوز و پروانه م يبايست

در عرض 20 الي 30 روز پاسخ مقتضي به مراجعه کننده داده شود.

1-3-2 . مدارک لازم جهت واردات

جهت واردات کالا به گرجستان فاکتور فروش 3 و گواهي مبدأ مورد نياز مي باشد. گواهي

مبدأ م يبايست توسط ادارات صلاحي تدار کشور صادرکننده مورد تأييد قرار گيرد. همچنين

مدارک لازم در خصوص اثبات کيفيت کالا، بر اساس تقسيم بندي کيفيتي، امنيت غذايي و

نرمهاي فني گرجستان نيز ارائه گردد. گواهي مبداء و گواهي بهداشت )در جايي که لازم

باشد( صادر شده از سوي کشور مبدأ براي واردات کالا به گرجستان کفايت ميک‌ند. وزارت

بهداشت و کار گرجستان مسئول ارائه ليست کالاها و کشورهاي مبدايي است که واردات

از آنها ممنوع خواهد بود. همچنين در خصوص محصولات دامي و کشاورزي اين وظيفه بر

عهده اداره کل امنيت غذايي وزارت کشاورزي است.

1. Permit

2. License

3. Invoice

2-3-2 . واردات موقت

نگهداري کالا در انبارهاي مشخص و تحت کنترل گمرک گرجستان براي يک ماه

امکانپذير است. عوارض گمرکي و هزينه ترخيص گمرکي بر کالاهايي که مدت نگهداري

آنها کمتر از يک ماه باشد، اعمال نم يگردد. لذا ممکن است واردکنندگان کالا در صدد

تمديد مدت نگهداري باشند. در مواردي که محموله مشمول عوارض گمرکي و ماليات

بر ارزش افزوده باشد، بايد وديع هاي از سوي وارد کننده در اختيار گمرک قرار گيرد. بر

اساس قانون گمرکي گرجستان، اداره کل گمرک اين کشور بايد مبلغ دريافتي را پس

صادرات مجدد کالا بازپرداخت نمايد. گمرک تنها هزينه خدمات و نگهداري را از وارد

کننده دريافت ميک‌ند. ترانزيت کالا از کشور گرجستان از پرداخت عوارض گمرکي و

ماليات معاف است.

قوانین تجاری

3-3-2 . استانداردهاي لازم

استانداردهاي شوروي سابق که حدود 26000 عدد بوده اند، هنوز در گرجستان وجود

دارند اما در عمل هر محصولي که استاندارد کشورهاي اروپايي، آمريکايي و کشورهاي

مشترک المنافع را داشته باشد، هيچ گونه مشکلي در بازار گرجستان نخواهد داشت.

استانداردهاي پذيرفته شده در ايران نيز قابل استفاده در گرجستان مي باشند.

4-3-2 . ارزيابي و آزمايش

مسئوليت اجراي آزمايش بر روي کالاهايي که نياز به طي مراحل ارزيابي دارند، بر عهده

مرکز اعتبارگذاري دولتي گرجستان 1 است. زمان مورد نياز براي آزمايش محصولات مورد

نظر براي اعطاء گواهي بستگي به نوع جنس دارد. قانون محدوديت زماني خاصي براي آن

تعيين نکرده است.

5-3-2 . اعتبار نامه

از ژوئن 2005 دولت گرجستان با تقسيم دپارتمان سابق اعتبار نامه به آژانس ملي نرمهاي

فني استاندارد و اوزان و مرکز اعتبارنامه، گواهي اجباري تطبيق را لغو کرد.

1. The Georgian State Accreditation Center

4-2 . قوانين کنسولي

طبق قانون کنسولي گرجستان هر شهروند خارجي براي ورود به خاک اين کشور م يبايست

رواديد ورود دريافت کند. گرجستان با بسياري از کشورهاي جهان سيستم لغو رواديد را

به اجرا گذاشته است. اکثريت کشورهاي اروپايي، آمريکا، ترکيه و برخي از کشورهاي

حوزه خليج فارس مانند امارات متحده عربي ازجمله اين كشورها مي باشند. در خصوص

جمهوري اسلامي ايران دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت از دريافت رواديد معاف

بوده و دارندگان گذرنامه هاي عادي با مراجعه به سفارت گرجستان در تهران با پرداخت

30 دلار رواديد ورود به گرجستان به مدت سه ماه دريافت ميک‌نند. همچنين دريافت

رواديد در مرزهاي ورودي اين کشور نيز امکانپذير است.